سرمربی نساجی قائمشهر می گوید: امروز دستیارم را اخراج می کنند فردا روی رنگ ماشینم نظر می دهند...