حضور فکری روی نیمکت در شیراز دست نساجی را از کسب امتیاز خالی نگذاشت ...