مالک باشگاه نساجی با ارسال پیامی خبر از واگذاری باشگاه نساجی داد...