سرانجام چیزی که هواداران از آن می ترسیدند در آستانه دیدار حساس دربی رخ داد...