سرمایه گذار جدید خوشبختانه بومی خواهد بود و دو طرف متقابلا انتظاراتی از یکدیگر دارند...