کادر و بازیکنان تیم امید نساجی در حرکتی نمادین از زحمات سایت نساجی اسپرت برای تیمهای پایه نساجی تقدیر کردند...