در پایان تمرین، بازیکنان و کادر تیم پایه نساجی جشن مختصری برای تولد 29 سالگی عبدالرضا نجفی مدیر امور رسانه ای باشگاه برگزار کردند...