آیا شما هواداران نساجی موافق رای دیدار خونه به خونه بابل و نساجی مازندران هستید؟