نساجی در دیدار خارج از خانه مقابل خیبر خرم آباد تن به شکست داد...