دیدار خونه به خونه - نساجی تا پایان نیمه اول 1 بر 1 پیگیری شد اما حواشی‌ای رخ داد و ناتمام ماند...