نساجی در روزی که سکوهای وطنی خالی از تماشاگر بود به تساوی 2 بر 2 مقابل تیم بادران، رضایت داد...