نساجی باز هم تن به شکستی خانگی داد و در مقابل دیدگان هزاران هوادار خود با نتیجه 1 بر 0 به آلومینیوم باخت...