پاشازده در ادامه یارگیری برای فصل جدید دو بازیکن جدید را به لیست اضافه و با دو بازیکن فصل گذشته تمدید کرد...