در ادامه روند معرفی بازیکنان ورودی تیم نساجی به شرح اختصاری بخش دیگری از این بازیکنان پرداختیم...