از برد ارزشمند ياران پاشا در بندر تا صدرنشيني شهرداري ماهشهر تازه وارد؛ نکاتی خواندنی از هفته نخست می‌باشند...