این بازی از ساعت 18 روز دوشنبه و در استادیوم شهدا ماهشهر پیگیری می شود...