این بازی از ساعت 15 روز سه شنبه و در استادیوم شهید وطنی قائمشهر آغاز می شود...