نتایج نظرسنجی به این صورت است: 1- محمود شفیعی   2- مجتبی روشنگر 3- رحمان جعفری ....