این بازی از ساعت 14:15 روز سه شنبه و در استادیوم شهید وطنی قائمشهر آغاز می شود...