بدینوسیله از کلیه هواداران تقاضا میشود فیلم های خود را به آیدی زیر ارسال نمایند.