سرمربی تیم پیشرو چمازکتی پس از استعفایش مصاحبه تندی انجام داد...