مالک تیم حاج منصف می گوید: اين باشگاه بر مبناي پيشبرد اهداف فرهنگي تشكيل شده و براي آينده برنامه های جامع و كاملتری خواهد داشت...