نساجی در دومين بازی خارج از خانه در اين فصل، موفق به شكست آلومينيوم اراك شد...