نساجی با گلى كه در ثانيه هاى پايانى بازى به ثمر رساند به تساوى ارزشمندى دست يافت...