نساجی در چهارمين بازی خارج از خانه در اين فصل، مغلوب اكسين البرز شد...