نساجی در چهارمين بازی خانگى در اين فصل، شهردارى تبريز را با ٢ گل مغلوب كرد...