نساجی در هفته نهم، نساجى در كرمان مس اين شهر را شكست داد...