نساجی در دهمين بازى فصل به تساوى خانگى با برق جديد شيراز قناعت كرد...