تمرین نساجی جهت دیدار با مس رفسنجان امروز در زمین شهید وطنی برگزار شد...