با اعلام کمیته داوران سید رضا مهدوی قاضی دیدار بازی بادران تهران و نساجی مازندران شد...