تمرین نساجی در جهت دیدار با صبای قم در ورزشگاه شهید وطنی برگزار شد...