فاجعه داوری به ضرر نساجی در این فصل باعث ازدست رفتن 7 امتیاز و حذف از جام حذفی شد...