در ادامه نگاهی به خرید های جدید نساجی جهت حضور در لیگ برتر می پردازیم