بخشی از سهام باشگاه نساجی مازندران امروز انتقال یافت.