*در ابتدا درباره آخرین وضعیت ورزشگاه شهید وطنی که دغدغه همه هواداران می باشد توضیح دهید؟