طی یکی دو روز گذشته اخباری دهان به دهان بین هواداران نساجی پخش شد