به زمین حاجیکلا منطقه جاده نظامی قائمشهر رفتیم تا گزارشی تصویری از تمرینات تیم نوجوانان تهیه کنیم...