نساجی چیان در یک روز بارانی توانستند نسخه ایرانجوان را پیچیده و آنها را راهی دیار تنگستان کنند...