چند هوادار جوانی که برای حمایت از نساجی از شب پنجشنبه به اردبیل سفر کرده اند تصاویر آخرین تمرین نساجی در اردبیل را به نساجی اسپرت ارسال کردند...