این دیدار با دوگل حسین امامیان و امیرحسین طاحونی به سود نساجی به اتمام رسید...