دربی مازندران در روز پرشکوه حضور هواداران با قضاوت خوب تورج وردی همراه شد...