این دیدار در پایان با تساوی بدون گل در ورزشگاه شهیدوطنی قائم شهر به پایان رسید...