جوانان نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، از میهمان ساروی خود با 3 گل پذیرایی کردند...