شاگردان پاشازاده اولین سه امتیاز لیگ را از اولین دیدار خارج از خانه، به ارمغان آوردند...