نساجی در دیدار بعدی خود باید در خانه به مصاف تیم شهرداری تبریز برود...