این دیدار عصر امروز در زمین ورزشی بیشه سر بابل برگذار شد...