تیم جوانان نساجی مازندران در هفته سیزدهم هم پیروز از زمین بازی خارج شد...