این دیدار که در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد، در نهایت با تساوی تامل برانگیزی به اتمام رسید...