این دیدار صبح امروز در زمین ورزشی کلاگرمحله برگزار شد...