تمرین صبح امروز امیدهای نساجی در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار شد...